Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2

AXELOS LIMITED

EPUB
ca. 99,32
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

The Stationery Office Ltd img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Het 2017 handboek is de eerste bijgewerkte versie sinds 2009. Hierin wordt de schaalbaarheid en flexibiliteit van de methode sterk benadrukt en ook hoe de methode het beste op maat gemaakt kan worden voor de complexiteit en diverse vereisten van een project.De best practice waar de PRINCE2-methode voor staat, wordt ondersteund door een opzet waarbij 3 verschillende certificaten te behalen zijn: Foundation, Practitioner en Professional.De PRINCE2-methode bestaat uit zeven thema's, principes en processen en biedt de vaardigheden en kennis die nodig zijn om projecten in diverse omgevingen te managen.UPDATES BELANGRIJKSTE VOORDELEN Meer nadruk op het op maat maken van PRINCE2 voor de behoeften van organisaties en een breed scala aan projectomgevingen Thema's en principes hangen beter samen De hoofdstukken met 'Thema's' zijn aangepast, zodat typische voorbeelden van op maat maken duidelijk worden weergegeven Biedt meer begeleiding op de praktische toepassing van de methode, met talloze voorbeelden en tips Verbeterde structuur en indeling van het hele handboek voor eenvoudigere navigatie en meer gebruiksgemak Het bijgewerkte handboek en de examens zijn ontwikkeld op basis van de samenwerking tussen meer dan 100 leden van een groot ontwikkelingsteam, onder wie vakmensen, trainers en consultants De zeven principes, thema's en processen van PRINCE2 zijn onveranderd

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen