Vakansiepret 2: Vlieers en Filmsterre

Theresa van Baalen

EPUB
ca. 5,35
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

LAPA Uitgewers img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Jugendbücher ab 12 Jahre

Beschreibung

Dit is 'n winderige dag. Jana en Alisha besluit om hul vlieers op die strand te gaan vlieg. Ongelukkig is Jana se irriterende boetie en sy beste maatjie ook daar. Dan beland die twee meisies onverwags op 'n regte, egte filmstel ... en dit lyk of hulle dalk die kans gaan kry om in 'n fliek te wees!

Weitere Titel von diesem Autor
Theresa van Baalen
Theresa van Baalen
Theresa van Baalen
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen