Vlug van haar hart & Vlinders digkuns en hy (RomanzaLiefde)

Tenita Kidelo, Ilde Grove

EPUB
ca. 1,63
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

LAPA Uitgewers img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

Vlug van haar hart - Ilde Grove. Van wanneer af stel VIP's in wedvlugduiwe belang? En hoekom moet sy, verpleegster Bianca de Wit, deur die einste VIP, Zander, gekommandeer word om na hom en sy duif om te sien? Sy, wat niks van wedvlugduiwe weet nie, en niks van die liefde wil weet nie? BONUSKORTVERHAAL! Vlinders, digkuns en hy - Tenita Kidelo (DEBUUT). Alle mans met die naam Jacques is idiote, en ouer mans weet mos altyd van beter. Dis hoe Sanet die wereld sien. Maar wat as die heelal iets anders vir haar inhou? Iets anders in die vorm van 'n wipneus en grys hare wat gedigte uit sy kop ken.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen