Die verdrinking van Josua van Eden

Carina Diedericks-Hugo

EPUB
ca. 4,93
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Penguin Random House South Africa img Link Publisher

Beschreibung

Vir Josua het dit begin die dag toe hy deur dieweerlig getref is. Toe hy bykom, sien hy 'n engel. 'n Blonde engel met 'n laptop onder haar arm. Wat hy nie kon sien nie, is dat Titania allesbehalwe so onskuldig is as wat haar engelagtigevoorkoms te kenne gee. Hy kon ook nie vermoeddat sy tydelik by sy ouerhuis gaan intrek nie. In di tyd leer sy hom veel meer as net dielewensgevaarlike speletjie wat hulle metrekenaars en selfone speel. Die verdrinking van Josua van Ed en is 'nspanningsverhaal vir tieners wat ewe veel deurhulle ouers geniet sal word. Die karakters -tieners n grootmense - is oortuigend en realistiesuitgebeeld. En vir die eerste keer in die Afrikaansejeugliteratuur gee 'n meisie die pas in 'ntienerverhouding aan

Weitere Titel von diesem Autor
Carina Diedericks-Hugo
Carina Diedericks-Hugo
Carina Diedericks-Hugo
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen