img Leseprobe Leseprobe

Oordenkings uit Dis jou oomblik

90 Oordenkings om jou te help glo, jou drome te verwesenlik en die guns van God te ervaar

Joel Osteen

EPUB
ca. 9,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Christian Art Distributors Pty Ltd img Link Publisher

Sachbuch / Religion: Allgemeines, Nachschlagewerke

Beschreibung

Dit is tyd om jou geloof te verklaar, om na God se guns te soek en om Hom beheer oor jou lewe te gee sodat jy vervulling in sy planne vir jou lewe kan vind. In Oordenkings uit Dis jou oomblik wys die wêreldbekende prediker en internasionale topverkoperskrywer Joel Osteen jou hoe om elke dag in ’n geleentheid vir ’n beter lewe te omskep deur boodskappe van geloof en hoop in alles wat jy doen te inkorporeer. Hierdie 90 oordenkings sal jou help om jou lewe anders te benader en daardeur jou lewe onherroeplik te verander – ongeag van waar jy in die lewe staan. Hierdie oordenkings handel oor vyf inspirerende temas: Dis tyd om te glo Dis tyd vir guns Dis tyd vir herstel Dis tyd om te vertrou Dis tyd om te strek Elke afdeling bestaan uit oordenkings wat op een van hierdie temas uitbrei. Vind elke dag nuwe en opwindende maniere om die leringe van Dis jou oomblik ’n werklikheid in jou lewe te maak. Nie net word daar op kernverhale van Dis jou oomblik gekonsentreer nie, maar hierdie oordenkings verskaf ook Skrifgedeeltes en daaglikse pitkos vol geloof, hoop en krag. Dit sal jou help om bo jou omstandighede uit te styg sodat jy God se volmaakte plan vir jou lewe kan vervul. Joel bied versekering dat God nie wil hê dat jy bloot net moet oorleef elke dag nie, maar dat Hy dit bestem het dat jy moet floreer. Leer aan die hand van hierdie oordenkings hoe God geleenthede oor jou pad stuur sodat jy nuwe hoogtes van vervulling kan bereik. Joel herinner jou ook hoe groter jou las, hoe groter is die seëning wat gaan volg.

Kundenbewertungen