Seëninge vir elke dag

365 Dagstukkies

Max Lucado

EPUB
ca. 5,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Christian Art Distributors Pty Ltd img Link Publisher

Sachbuch / Religion: Allgemeines, Nachschlagewerke

Beschreibung

As van ’n enkele hedendaagse skrywer gesê kon word dat hy die hart, siel en ver¬beelding van ons generasie aangryp, is dit sekerlik Max Lucado. In Seëninge vir elke dag bied hy 365 oordenkings wat fokus op verskillende Bybelverse, en bemoedig hy ons op die kenmerkende Lucado-styl wat ons deur die jare leer ken het. Onderwerpe sluit in: • Liefde kan nie geforseer word nie • God is by ons • Ons is geskep om by God te wees • God se liefde hou nooit op nie • God gee nooit moed op nie Seëninge vir elke dag sal jou versterk en jou gees vernuwe. Met die gerieflike saamdra-formaat en kort oordenkings is dit die perfekte metgesel vir wanneer jy deur die dag bemoediging nodig het. Dit is ook die ideale geskenk vir besige mense wat graag vir ’n oomblik wil stil word, maar slegs beperkte tyd het daarvoor.

Kundenbewertungen