Dagboek van een paardenmeisje

Katrina Kahler

EPUB
ca. 3,67
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

KC Global Enterprises Pty Ltd img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Jugendbücher ab 12 Jahre

Beschreibung

Aafje weigert om haar droompaard zomaar op te geven… “Je zult niet geloven waarom Tara zich zo raar gedraagt! Gelukkig hebben we nog een expert laten kijken!” Door haar sterke doorzettingsvermogen en intense liefde voor paarden weet 
Aafje weet haar droompaard te redden van haar vreselijke lot. 
Eindelijk lijkt er een positieve wending in haar leven met paarden te komen als ze niet alleen haar droompaard nog heeft maar ook een paardenclubje die ze altijd al wilde. Echter, in de paardenwereld met paardenvriendinnen zijn er altijd wel wat problemen. Aafje was absoluut niet voorbereid op wat er allemaal ging komen. 
Lees boek 3 om er achter te komen wat voor onverwachte en hartverscheurende problemen Aafje en haar lieve paard Tara staan te wachten. 
In het laatste boek van de serie blijf je je bladzijde voor bladzijde afvragen wat er nu weer staat te gebeuren!

Weitere Titel von diesem Autor
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler
Katrina Kahler

Kundenbewertungen