img Leseprobe Leseprobe

ISTANBUL AYDIN UNiVERSiTESI DERGISI

HULYA YENGIN (Hrsg.), HULYA YENGIN (Hrsg.), Tamer BAYRAK (Hrsg.)

EPUB
ca. 4,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

IAU International img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Beschreibung

İAÜD’nin, Nisan 2018 Cilt 10 Sayı 2 (38. sayı) yayınımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin yayınlanan bu sayısında titiz hakem süreci sonrasında kabul edilen 17 yazarın 8 makalesi bulunmaktadır.Sevgili okurlar, daha detaylı bilgi almak, öneri ve görüşleriniz paylaşmak ya da eserlerinizi yayınlatmak için gönderimlerinizi lütfen aşağıdaki e-posta adresine iletin. Bizlere İAÜD Sekreterliği iaud@aydin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Kundenbewertungen

Schlagwörter

IAU, ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI, EDUCATION IN TURKEY, BEST UNIVERSITIES IN TURKEY, ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, STUDY IN TURKEY, HIGHER EDUCATION IN ISTANBUL TURKEY, IAU PRESS, MUSTAFA AYDIN