img Leseprobe Leseprobe

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI KLINIKLERI

Ahmet Nur ERÖZENCİ

EPUB
ca. 4,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

IAU International img Link Publisher

Sachbuch / Biographien, Autobiographien

Beschreibung

Geçtiğimiz yıllarda gerek özel hastane, gerekse Vakıf Üniversite’lerinde açılan Tıp Fakülte sayısındaki artış, sağlık alanındaki bilimsel dergi sayısındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Bugün ülkemizde özel ve kamu hastanelerinin, devlet ve vakıf üniversitesi tıp fakültelerinin, sağlık meslek yüksekokullarının, hemşirelik okullarının ve uzmanlık derneklerinin çıkardığı toplamda 180 üzerinde bilimsel tıp dergisi vardır. Uluslararası planda ise bu rakam 3000’e ulaşmaktadır ki, buna son senelerde giderek moda olan (ve yayım bekleme süresi basılı dergilere göre daha kısa olan ve doçentlik veya profesörlük başvuru dosyalarında puan kazandırdığı için tercih edilen) online dergiler dahil değildir. Bu durum ulusal dergilerde yayımlanan özgün makale sayısında azalmaya neden olmuştur. Öte yandan, bilimsel dergisi olmayan bir tıp fakültesi düşünülemez. Tıp Fakültesi dergisinin işlevi, o fakültenin adını alanında duyurmasına katkıda bulunmasının yanı sıra, alanındaki diğer kurumlarla iletişimi sağlamak, başka sağlık kurumlarındaki araştırmacıların, klinisyenlerin çalışmalarını duyurmalarına ortam sağlamaktır. Bir tıp dergisinin kapağındaki Karagöz Hacivat’a gelince... Karagöz ve Hacivat, insancıllığı ortaya çıkarmasıyla, kimi temaların tekrarına rağmen genelde doğaçlamaya dayanmasıyla, iletişimle her türlü açmazın çözülmesiyle ve nihayet bir “hayal perdesinde” oynatılmasıyla mesleğimizin bir yansıması... Konumuz insan, her hastayla bilgimiz, birikimimiz, deneyimimiz çerçevesinde konuşuyor, tedavi öneriyoruz ama her hasta kendine özgü sorunlarla geldiği için her seferinde bir şekilde doğaçlama yapıyoruz ve nihayet bir hayalin peşindeyiz; kişiyi tümüyle sağlıklı yapmak, her türlü sağlık sorunundan arındırmak... İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi yayın organı olan Aydın Tıp Klinikleri’ni bu düşünceyle yayımlamaya başlıyoruz. Yukarıda vurguladığımız nedenler ve fakültemizin henüz iki senelik olmasından ötürü ilk sayımızı Temel Bilimler Sayısı olarak, bu alanda değişik konularda yazılmış derlemelerden oluşturduk. Önümüzdeki sayılarda, içerik özgün makale, klinik araştırma, deneysel çalışma yazıları, derleme ve olgu tebliğleri ile daha da zenginleşecektir. Sizlerin katkısıyla daha da zenginleşeceğine inandığımız dergimizin tıp camiasına katkıda bulunmasını dilerim. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Schlagwörter

EDUCATION IN TURKEY, ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI, HIGHER EDUCATION IN ISTANBUL TURKEY, BEST UNIVERSITIES IN TURKEY, MUSTAFA AYDIN, STUDY IN TURKEY, ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, IAU, İSTANBUL AYDIN üNİvERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ, IAU PRESS