img Leseprobe Leseprobe

Aydin Insan ve Toplum

Mahmut ARSLAN (Hrsg.)

EPUB
ca. 11,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

IAU International img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Pädagogik

Beschreibung

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinin birlikte çıkarttıkları Aydın İnsan ve Toplum Dergisinin yeni sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda da sizlere yine sosyoloji ve psikoloji içerikli dolu dolu bir dergi hazırladık.“Sünnet Operasyonunun Çocuklar Üzerindeki Ruhsal Etkileri” başlıklı ilk makalemizde, Türkiye’de sünnete verilen olumlu ve olumsuz anlamlar, operasyonun çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri konu edinilmiştir.“Evli Bireylerde Bağlanma Stiller ve Bilişsel Esnekliğin İlişki Doyumuna Etkisi” başlıklı ikinci makalede evli bireylerde bağlanma stilleriyle bilişsel esnekliğin ilişki doyumuna etkisi incelenmiştir.Üçüncü makalemiz, “İstanbul 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Algılanan Stresle Başa Çıkmada Evlilik Doyumunu Yordamlama Gücü” başlıklı çalışmadır. Bu makalede, İstanbul 112 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeyleri, algılanan stres ve stresle başa çıkma stratejilerinin evlilik doyumunu yordama gücünü incelenmiştir.Sizlere sunduğumuz dördüncü çalışmamız, “Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Psikolojik Sağlamlık ve Öz Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki”yi konu edinmektedir. Makalede, üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş, üniversitelerin Psikolojik Danışma Birimlerinin önemine vurgu yapılmıştır.Beşinci çalışmamız, “Üniversite Öğrencilerinde Aile İçi Şiddete Maruz Kalma İle Öfke Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmadır. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin çocukken aile içi şiddete maruz kalıp kalmamaları ile öfkeye ilişkin tepkileri arasındaki ilişki ele alınmıştır.Dergimizin sizlere sunduğumuz son makalesi “Fiziksel-Sözel Şiddet Davranışı ve Dürtüsellik Arasında Öfkenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi” başlıklı makaledir. Makale, şiddet davranışının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen unsurları incelemektedir. İyi okumalar dileriz. Prof. Dr. Mahmut ARSLANAbout the Publisher (IAU International)Istanbul Aydin University (IAU) has been providing flexible and relevant education to students with the knowledge and opportunities. Istanbul Aydin University, one of the best universities in Europe, makes lives better by producing leaders equipped with quality to serve society.  IAU provide flexible and relevant education at all stages of life. 

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

journal, IAU International, books, Best Universities in Turkey, IAU Press, study in Turkey, Istanbul Aydin Universitesi, IAU, academic, read, Mustafa Aydin