Mondrian

Perfect Square

Jp. A. Calosse

PDF
ca. 5,87
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Confidential Concepts img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Allgemeines, Lexika

Beschreibung

Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan werd geboren in Amersfoort op 7 maart 1872 en stierf in New York op 1 februari 1944. Hij was een Nederlandse kunstschilder en kunsttheoreticus, die echter een groot deel van zijn leven in het buitenland woonde en werkte. Mondriaan wordt algemeen gezien als een pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Vooral zijn latere geometrisch-abstracte werk, met de kenmerkende horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleuren, is wereldberoemd en dient als inspiratiebron voor vele architecten en ontwerpers van toegepaste kunst. Hij was een van de belangrijkste medewerkers van het tijdschrift De Stijl en ontwikkelde een eigen kunsttheorie, die hij Nieuwe Beelding of Neo-plasticisme noemde.

Weitere Titel von diesem Autor
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Jp. A. Calosse
Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Schiele
Patrick Bade
Cover Klimt
Patrick Bade
Cover Goya
Victoria Charles
Cover Mondrian
Jp. A. Calosse
Cover Schiele
Patrick Bade
Cover Renoir
Nathalia Brodskaya
Cover Mondrian
Jp. A. Calosse
Cover Renoir
Nathalia Brodskaya
Cover Klimt
Patrick Bade
Cover Goya
Victoria Charles

Kundenbewertungen