Hmary

Ukrainian Language

Ivan Nechuj-Levyc'kyj

EPUB
ca. 3,18
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Glagoslav E-Publications img Link Publisher

Belletristik / Lyrik, Dramatik

Beschreibung

Зображено село напередодні скасування панщини (1848), проблема українського дворянства, система освіти і виховання. Трактування нової людини у Нечуя-Левицького своєрідне. Це трактування розкривається на образі Радюка і його однодумців – просвітяни, культурники, що обмежуються програмою “малих діл”, дбаючи про національні справи, не заглиблюючись у соціальні причини бідування народу. Ставлення письменника до героя суперечливе. Автор усвідомлює необхідність боротьби проти деспотизму і національних утисків, але побачив можливого борця лише в особі українофіла-народолюбця, методи якого не завжди ефективні. Невлаштованість селянського життя Радюк пояснює неосвідченістю, темнотою, згрубілим впливом тогочасної народної школи, засиллям шинків – це основне зло, на який єдиний засіб – просвіта, а звідси і програма героя – просвітянство.

Ivan Nechuj-Levyc''kyj - Hmary

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Lettere non spedite
Oksana Stomina
Cover Енеїда
Іван Котляревський
Cover Сяй!
Ярослав Вайз
Cover Посміхнись!
Ярослав Вайз
Cover Молоко і мед
Рупі Каур
Cover Вірші
Микола Бажан
Cover Кобзар
Тарас Григорович Шевченко
Cover Kassandra
Lesja Ukrainka
Cover Oderzhyma
Lesja Ukrainka
Cover Na poli
Lesja Ukrainka
Cover Cherez kladku
Olga Kobyljanska

Kundenbewertungen