img Leseprobe Leseprobe

Y Gyfraith yn ein Llên

R. Gwynedd Parry

PDF
ca. 13,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

University of Wales Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Astudiaeth banoramig a thematig a geir yma sy’n bwrw golwg ar y traddodiad llenyddol Cymraeg yn ei ymwneud â’r gyfraith. Cyflwynir y traddodiad barddol a llenyddol o ddelweddu’r gyfraith, o Daliesin Ben Beirdd hyd at ein dyddiau ni. Gyda hynny, amlygir y traddodiad llenyddol a’i gynnyrch fel ffynonellau sydd yn dyfnhau ein dealltwriaeth o’r gyfraith a’i dylanwad mewn cymdeithas – a chymdeithas yng Nghymru yn benodol. Gan fabwysiadu strwythur cronolegol yn bennaf, rhoddir dadansoddiad o’r ymateb llenyddol i gyfundrefn gyfreithiol yng Nghymru mewn cyfnodau penodol yn ei hanes. Prif ddiddordeb y gyfrol yw’r cyfeiriadau cyfreithiol mewn cynnyrch llenyddol o fewn cyd-destun astudiaeth hanesyddol a chyfreithiol, a’r nod yw gwerthfawrogi llenyddiaeth fel cyfrwng i fynegi syniadau neu i ymateb i ffenomenau cyfreithiol. Dyma’r tro cyntaf i astudiaeth gynhwysfawr o’r maes ymddangos, ac y mae’n torri tir newydd mewn hanesyddiaeth gyfreithiol Gymreig yn ogystal â gwneud cyfraniad pwysig i hanesyddiaeth lenyddol.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Llunio Hanes
Gethin Matthews
Cover Y Lanternwyr
Celestine Karin Celestine
Cover Dic Penderyn
Edwards Meinir Wyn Edwards
Cover Cyfri’n Cewri
Gareth Roberts
Cover Cyfri’n Cewri
Gareth Roberts
Cover Pen ar y Bloc
Roderick Vaughan Roderick
Cover Ein Stori Ni
Roberts Emrys Roberts
Cover Creithiau
Gethin Matthews
Cover Creithiau
Gethin Matthews
Cover Winllan Well, Y
Davies Eirug Davies
Cover Pam na fu Cymru
Simon Brooks
Cover Stori Sydyn: Cymru a''r Rhyfel Byd Cyntaf
Jenkins Gareth William Jenkins

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Gyfraith, Llên, ein, yn, Y