img Leseprobe Leseprobe

Cyfrin Cewri

Hanes Mawrion ein Mathemateg

Gareth Roberts

EPUB
ca. 13,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

University of Wales Press img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Mae Cyfri’n Cewri yn dathlu bywyd a gwaith mathemategwyr a gysylltir â Chymru. Pan gyfansoddwyd yr anthem genedlaethol ym 1856, roedd Cymru ym merw y Chwyldro Diwydiannol, gyda chymdeithasau gwyddonol yn codi fel madarch ar hyd a lled y wlad. Erbyn diwedd y ganrif, roedd ein dehongliad o’n diwylliant fel un sy’n cynnwys y gwyddorau yn ogystal â’r celfyddydau wedi culhau i gynnwys barddoniaeth, cerddoriaeth a chrefydd ar draul bron i bopeth arall. Yn dilyn poblogrwydd ei gyfrol Mae Pawb yn Cyfrif, mae’r awdur yma’n defnyddio’r un arddull i’n gwahodd i ymfalchïo yn ein mathemategwyr ac i ddangos sut y mae’r rhod wedi troi.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Prisoner 913
Riaan de Villiers
Cover Almost Home
A.J. Haynes
Cover Desire Lines
David R Ross
Cover Catalonia Reborn
George Kerevan
Cover Endell Street
Wendy Moore
Cover Brehon Laws
Jo Kerrigan
Cover 77 Frauenspuren in Niedersachsen
Cosima Bellersen Quirini
Cover 77 Frauenspuren in Niedersachsen
Cosima Bellersen Quirini
Cover 1 Recce, volume 2
Alexander Strachan
Cover 1 Recce, volume 2
Alexander Strachan
Cover Eterna España
Marco Cicala

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Mawrion, Hanes, Cewri, Cyfri’n, Roberts, Gareth, ein, Mathemateg