Dix-sept minutes pour vivre (version en langue fon)

C?ju af?t?n-nukun-we bona n? gb?

Soglo

PDF
ca. 9,39
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Editions L'Harmattan img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft

Beschreibung

« To ɖokpó má ɖó flǐnnú ǎ ɔ́ wɛ nyí
Tɔjíhún e ma ɖó gandónu ǎ é ɖɔhun. »

5ɔ́ Zofínkplɔ́sun xwe afɔwǒ-ko-nukún-ɖokpógɔ́ ɔ́ tɔn gbe wɛ xwe gan tɛ́nwe (19h) mɛ yi gan tɛ́nwe adaɖé (19h30) mɛ mɔ̌, bɔ un xweyigbe toxó ɖɔ gbé ɖo tasɛkplé ɖaxó e un ylɔ́ ɔ́ wɛ awě ɖé wá xò mì bɔ è da tú mì ɖ’alijí. Fí ɔ́ ɖò alijlɛ́kpo kanɖé (40km) mɔ̌ dó Kútɔ́nu, ɖo tofɔligbé Benɛ́ɛto ɔ́ tɔn…
Un mɔ ɖɔ mɔ̌to ɔ́ nɔte ɖ’ajijimɛ, aliglɔ́nnú ɖokpó ɖ’ali ɔ́ jí atínta ɖaxó ɖé ɖo ali ɔ́ tɛ́ntín, bɔ wěkpɛ́n mɔ̌to ɔ́ tɔn e ɖo gudó lɛ́ɛ ɔ́ wú… nukúnxwíxwe ɖokpó mɛ un yǐ túkpɛ́n dó akɔ́nnu.
Asúfánmɛwú alǒ ahwan gbò mɛ ?
Gbɔn tan élɔ́ mɛ ɔ́, nǔwlántɔ́ ɔ́ gbajɛmɛ nǔ énɛ́ e jɛ é, bó ka lɛ́ nyikɔ kpɔ́n sɛ́n to tɔn tɔn e è xonyikɛ́n ɖokpó é, bó bɛ́sín sɛ́n dodó azǎn 11ɔ́ wǒosun xwe 1990ɔ́ tɔn kpó Benɛ́ɛto yɔ̌yɔ́ nú jijimɛ winnyáwínnyá lɛ́ɛ.

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen