img Leseprobe Leseprobe

Venko de Hitlero signifas militon kontraŭ la USSR; La 4-a Internacio kaj la USSR; La stalina burokrataro kaj la Kirov-murdo

Leo Trocko

EPUB
ca. 2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Monda Asembleo Socia img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Tiuj ĉi tekstoj de Trocko inter 1931 (kiam li prave konkludis, ke venko de Hitlero – kiu efektive okazis apenaŭ du jarojn poste – signifus militon kontraŭ la USSR, sed mal­prave ankoraŭ supozis, ke la germanaj komunistoj batalus kontraŭ Hitlero kaze de lia enpotenciĝo) tra 1934 (kiam li klari­gas la neceson krei 4-an Internacion) ĝis tiu de 1936, en kiu li analizas la mensogan reagon de Stalino al la Kirov-murdo, kiun la Kremlo-ĉefo uzis por terorisme dronigi la propran partion en obean silenton) montras lian eksterordinaran analizkapab­lon, sed ankaŭ, lian iluzion en la unua teksto.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

terorismo, Kirov, 15-a kongreso de la KPSU, Kirov-murdo, stalinismo, 4-a Internacio, Esperanto