img Leseprobe Leseprobe

Образ Тіля Уленшпігеля у колективній народній та авторській творчості

Вікторія Носова

EPUB
16,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

GRIN Verlag img Link Publisher

Schule und Lernen / Deutsch

Beschreibung

Examination Thesis from the year 2014 in the subject Didactics - German - Literature, Works, grade: 100, , language: Ukrainian, abstract: Починаючи з епохи пізнього Середньовіччя, образ Тіля Уленшпігеля широко використовується як у народній творчості, так і у авторській творчості митців. Своєю популярністю цей образ у більшій мірі зобов’язаний тій обставини, що він завжди віддзеркалював народні настрої та соціальні проблеми. У епоху Реформації через призму образу Уленшпігеля як блазня викривалися суспільні вади та хиби, Шарль де Костер же, відповідно до реалії свого часу, перетворив його на героя національної революції, надаючи йому право творити історію. На сьогоднішній день в контексті останніх подій в Україні стають як ніколи актуальними і фольклорний образ Уленшпігеля-трікстера, і де Костерівський образ Уленшпігеля-революціонера. Інтерпретація та переосмислення цих образів у адаптації до української національної культури надає можливість глибшого розуміння наших власних проблем та уникнення певних помилок на шляху до розвитку нашої власної країни. Завдання дослідження。 - Розкрити образ Тіля Уленшпігеля як фольклорного персонажа. Встановити джерела та часові рамки виникнення жанру шванку та «народних книг», дати визначення цим жанрам та розкрити їх сутність. - Розкрити образ Уленшпігеля як персонажа авторських мистецьких творів. - Здійснити аналіз образу у народній творчості, показати його значення у контексті народної середньовічної культури. - Здійснити аналіз образу у творчості митців епохи Реформації Іогана Фішарта та Ганса Сакса. - Розкрити образ Тіля Уленшпігеля як трікстера. - Здійснити аналіз образу у романі Шарля де Костера «Легенда про Уленшпігеля» - Показати історію використання та мультимедійної інтерпретації образу у театральному та візуальному мистецтві. Курсова робота складається з трьох частин. Перша частина присвячена розкриттю образу Уленшпігеля у літературі та мистецтві від Просвітництва до сьогодення, визначенню основних термінів та понять та роботі з основними теоретичними працями, присвяченими цій темі. У другій частині роботи розробляється проблема специфіки конструювання образу Тіля Уленшпігеля у народній та авторській творчості, здійснюється його аналіз на основі праць відомих науковців. Третя частина курсової роботи присвячена мультимедійній інтерпретації образу Уленшпігеля. Окрім цього, у курсовій роботі здійснена самостійна творча робота, яка полягає у власному перекладі уривку з аутентичного тексту народної книги про Уленшпігеля з німецької мови на українську.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

творчості