Vakantie, liefde en geile seks in het socialisme

Hans Hartwig

EPUB
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

neobooks img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Wees klaar, altijd klaar? Tuurlijk, want we waren altijd klaar voor seks. We hadden niets anders dan goede seks, en genoeg daarvan. Taboe, anaal totaal, lesbische seks, eerste homo-erotische ervaringen. De wilde jaren tachtig in Oost-Duitsland. 30 jaar na de val van de muur geschreven door een Oost-Duitser.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Sex, Anal