З флером містики

Лідія Гулько

EPUB
1,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Strelbytskyy Multimedia Publishing img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Людині притаманне як сприйняття навколишнього, так і прагнення його зрозуміти. Однак під час розмислів не всі процеси вона здатна пояснити. Саме містична ідея пронизує всі статті, нариси, есеї, зібрані під однією обкладинкою книжки. Мовиться про давні речі, привезені до Києва з Сінайського півострова, про створення письма для слов'ян, знаки на писанці, незбагненне в життєтворчості великих і сучасних письменників. Також автор вперше виносить на суд читачів свій містичний досвід. Для вдумливих читачів, що кохаються в духовному і є цікавими співрозмовниками.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Дионис
Владимир Гурвич
Cover Я и Сицилия
Лика Постоленко
Cover Збручанський ідол
Данило Крилач
Cover Мартовский кот Гена
Алина Беломорская
Cover Обычная командировка
Александр Сороковик
Cover Быть там, где ты
Юлия Марченко
Cover Угонщица (Книга 2)
Инна Полежаева
Cover Кошачьи истории
Александр Сороковик

Kundenbewertungen

Schlagwörter

нариси, духовність, есеї, культурологія, мистика, современная проза