Три дні в Багдаді, або доторкнутися до Саддама

Сергій Оратовський

EPUB
1,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Strelbytskyy Multimedia Publishing img Link Publisher

Sachbuch / Politik

Beschreibung

Знімальна група українського телевізійного каналу відправляється в саддамівський Багдад. Там плануються репортажні зйомки відкриття іраксько-української промислової виставки. А на справді журналісти переслідують іншу мету. Їм потрібно дістатися до багдадського бомбосховища "Аль-Амірія", де у непримітній скрині іракці переховують "папірці диявола" — справжні американські долари. Цими грішми "підступні янкі" хотіли підкупити непохитних солдатів Хусейна в 91-му році під час операції "Буря в пустелі". Що з цього вийшло? Адже часу для здійснення такої авантюри у героїв досить замало?! І чи вдалося їм за три дні дістатися до грошей і зустріти самого Саддама Хусейна?

Weitere Titel von diesem Autor
Сергій Оратовський

Kundenbewertungen

Schlagwörter

приключения, боевики, политические детективы, детективы, политический детектив, боевик