Перунів цвіт

Анастасія Шевердіна

EPUB
1,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Strelbytskyy Multimedia Publishing img Link Publisher

Belletristik / Science Fiction

Beschreibung

Годвін — розумний і сміливий молодий дракон, нащадок славного роду, який заснував Землеград, і старший син непохитного князя. Але пристрасть до алхімії зіграла з ним злий жарт: у день повноліття боярське віче визнає його нездатним зайняти престол. На владу претендує хитрий і кровожерливий воєвода Кір, готовий на будь-яке безумство заради досягнення своєї мети. Заручившись підтримкою великого й могутнього стародавнього божества — Велеса-змія, Кір полонить княжу родину і збирає армію драконів, аби на догоду своєму панові напасти на світ людей. Втекти із Землеграда вдається одному лише Годвіну. Його завдання — знайти квітку папороті, яка подарує шанс здолати Велеса, звільнити рідних і запобігти масштабній війні. Але часу обмаль, Перунів цвіт нікому з нині живих зірвати не вдавалось, а від нових друзів Годвіна — бездомного домовика, відьми-початківця й нерозторопної мавки — більше проблем, аніж користі.

Weitere Titel von diesem Autor
Анастасія Шевердіна
Анастасія Шевердіна
Анастасія Шевердіна
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Дни безвременья
Джулия Ковальска
Cover Манекены
Андрей Лоскутов
Cover Nautaqua
Renate Zawrel
Cover Прошлое и будущее
Снежана Федорова
Cover Братья по чертогам
Светлана Тулина
Cover Мара (Книга 1)
Лолита Шеремет

Kundenbewertungen

Schlagwörter

современные любовные романы, социальная фантастика, фантастика, современный любовный роман, любовные романы, любовное фэнтези, любовно-фантастические романы, любовно-фантастический роман