Пра Вяллю, рыбу і рыбалку. Нататкі вандроўніка з Вілейкі

Міхась Міхалевіч

EPUB
ca. 2,24
iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Кнігазбор img Link Publisher

Reise / Reiseführer

Beschreibung

Гэта кніга паўстала ад вялікага жадання аўтара распавесці пра раку Віллю – той, што атрымалася запісаць за часы сплаваў і першых вандровак, прыгадаць з дзяцінства і юнацтва, з размоў са знаёмымі жыхарамі паселішчаў на берагах ракі.Прызначаецца аматарам рыбалкі, вандровак і гісторыі роднага краю.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen