Muzyka zdorovogo serdca (in Russian Language)

Rushel' Blavo

EPUB
ca. 3,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

BookOnDemand img Link Publisher

Ratgeber / Lebenshilfe, Alltag

Beschreibung

Iz etoj knigi vy uznaete ob unikal'nyh avtorskih celitel'nyh nastroyah, kotorye snimut izlishnee napryazhenie i podderzhat rabotu vashego serdca.Prostye i poleznye uprazhneniya pomogut vam vernut' radost' vospriyatiya zhizni.Izdatel'stvo ne neset otvetstvennosti za vozmozhnye posledstviya, voznikshie v rezul'tate ispol'zovaniya informacii i rekomendacij etogo izdaniya. Lyubaya informaciya, predstavlennaya v knige, ne zamenyaet konsul'tacii specialista

Kundenbewertungen