P'esy (1895 - 1904) (in Russian Language)

CHehov Anton Pavlovich

EPUB
ca. 2,14
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

BookOnDemand img Link Publisher

Belletristik / Dramatik

Beschreibung

"e;Vse eto bylo by smeshno kogda by ne bylo tak grustno"e; - eto pozhaluj lakonichnaya i tochnaya harakteristika genial'nyh rasskazov Antona Pavlovicha CHehova velichajshego pisatelya publicista i dramaturga kotorogo i po sej den' znayut i lyubyat vo vsem mire.Tonkij yumor yazvitel'nyj sarkazm i vmeste s tem trogatel'naya do nezhnosti chutkost' ko vsyakomu chelovecheskomu perezhivaniyu - otlichitel'nye cherty proizvedenij CHehova nevazhno napisany li oni v forme korotkogo rasskaza ili p'esy.

Weitere Titel von diesem Autor
CHehov Anton Pavlovich
CHehov Anton Pavlovich
CHehov Anton Pavlovich
CHehov Anton Pavlovich
CHehov Anton Pavlovich
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover 50 Konceptualnih Komada
Vladan Kuzmanović
Cover Giles Corey, Yeoman
Mary E. Wilkins Freeman
Cover Frogs
Aristophanes
Cover First Man
Eugene O'Neill
Cover Faust (in Russian Language)
Gyote Iogann Vol'fgang fon

Kundenbewertungen