img Leseprobe Leseprobe

Kibris’in dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin çözüm önerileri

Yrd. Doç. Dr. Youssef KASSEM, Prof. Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ, Doç. Dr. Hüseyin IŞIKSAL, et al.

PDF
4,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Near East University img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Politikwissenschaft

Beschreibung

Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan müzakerelerin 2004 ve 2017'de başarısızlıkla sonuçlanması yeni değerlendirme yapılmasını zorunlu kıldı. Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini bir türlü kabullenmeyerek azınlık olarak görmeye devam etmesi sonucu federal çözüm amaçlı görüşmelerin tekrar tekrar tıkanması, Kıbrıs meselesinin federasyon temelinde çözümünü gittikçe daha da imkansız hale getirdi. Bu durum da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son dönemde dile getirdiği gibi yeni çözüm modelleri arayışına hız verdi.
Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara eşit siyasi hak ve statü veren anayasa ile 1960'ta kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin üç yıl sonra Rumların anayasayı feshetmeleriyle ortadan kaldırılmasının ardından Ada'da 56 yıldır kalıcı bir çözüm elde edilemedi.
Ada'da çözüme en çok yaklaşılan dönem BM Genel Sekreteri Ko Annan'ın 2002'de taraara “Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Çözüm Temeli”ni sunmasının ardından yaşandı.
İki kurucu devletten oluşan bir federasyon öngörmesi bakımından Rum tarafıyla eşitliği sağlayan Annan Planı'nı Rum tarafı masada
kabul etmiş görünüp referandum sürecinde plan karşıtı kampanya yürüttü. Türk tarafı için getireceği birçok zorluğa rağmen Plan, KKTC'de yüzde 64,91 ile kabul edilirken Rum tarafınca yüzde 75.83 ile reddedildi.
Son olarak 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda uzlaşmadan uzak tutumunu yineleyen Rum tarafı, bir kez daha Ada'da federatif ortaklığı kabul etmeyeceklerini göstermiş oldu.
Öte yandan 15 Ekim'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM
Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Kıbrıs raporunda Ada'da “çözüm için meyve verecek bir başlangıç için yeni kirlere ihtiyaç duyulabileceğini” kaydetmesi Kıbrıs sorununa yeni ve farklı yaklaşımların kapısını araladı.
Diplomatik kaynaklar, Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği temel alan bir ortaklık modelini içlerine sindirememesinin son iki müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğuna dikkati çekiyor.
Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği esas alan hiçbir çözüm modelini dışlamadığına vurgu yapılırken, bu kapsamda taraarın yeni bir müzakere sürecine girmeden önce ortak bir vizyon ve temel üstünde önceden mutabık kalmaları gerektiğine işaret ediliyor.
Uzmanlar, Kıbrıs'ta federasyon hedei müzakere sürecinin sona erdiğini, yeni bir yol bulunması gerektiğini ve Kıbrıs Türkü'nün kaybedecek bir 51 yılı daha bulunmadığını vurgulamaktadırlar

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen