Lungul drum spre casa

Louise Penny

EPUB
ca. 7,58
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Trei img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

Un roman din seria Inspectorul GamacheCea mai bunA carte din 2014 n topurile Kirkus Reviews, The Washington Post, The Globe E i The MailArmand Gamache, fostul inspector-E ef de la SecE ia de Omucideri din Qubec, E i-a gA sit n sfrE it liniE tea mult visatA n satul Trei Pini. nsA atunci cnd prietena sa Clara Morrow i cere ajutorul, nu poate s-o refuze, n ciuda vechilor rA ni care ameninE A sA se deschidA . Peter, soE ul Clarei, a dispA rut.Pe mA surA ce Gamache cerceteazA cazul, pA trunde tot mai adnc n mintea chinuitA a lui Peter Morrow, un om att de disperat sA -E i recapete faima ca artist, nct e gata sA -E i vndA sufletul. Pista ce-l conduce pe Gamache la adevA r e nE esatA de minciuni E i gelozie. Oare fostul inspector-E ef s-a pus pe sine nsuE i E i pe cei dragi n pericol, ncercnd sA afle niE te rA spunsuri dureroase?"e;Louise Penny mbinA elemente clasice ale anchetelor de poliE ie cu portrete psihologice subtile, precum E i cu nE elegere profundA a fragilitA E ii omeneE ti."e; - The New York Times "e;Autoarea dezvoltA povestea din spatele dispariE iei lui Peter ntr-un ritm lent, bine condus."e; - Kirkus Reviews"e;Penny se documenteazA foarte atent asupra istoriei, locurilor, gastronomiei E i psihologiei, iar rezultatul este o serie Gamache care dA dependenE A ."e; -The Huffington Post"e;ToatA viaE a sa profesionalA , inspectorul-E ef Gamache pusese ntrebA ri E i vnase rA spunsuri. E i nu numai rA spunsuri, ci E i fapte. Dar, mult mai ascunse E i periculoase dect faptele, ceea ce cA uta cu adevA rat erau sentimentele. Pentru cA acestea l puteau conduce cA tre adevA r. E i n timp ce adevA rul i elibereazA pe unii, pe cei cA utaE i de Gamache i bA ga n nchisoare. Pe viaE A ."e;

Kundenbewertungen