Темні таємниці (Temnі taєmnicі)

Andrіj Kokotjuha

EPUB
ca. 2,14
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Glagoslav Distribution img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

 • Від автора бестселера «Червоний»
 • Найбільш продуктивний письменник України
 • Лауреат конкурсу «Коронація слова» у різних номінаціях Піщане — селище з поганою славою. А все тому, що в його околицях вже давно зникають люди, і найчастіше — молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло 26-річного Євгена. Це шокує Ольгу, адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правоохоронця Вадима Чотара. Його вже давно цікавлять дивні події, що відбуваються поблизу Піщаного, особливо в зачиненому старому пансіонаті... Ольга і Вадим заглиблюються у пошуки Яни, але хтось навмисне збиває їх зі сліду. Той, хто боїться, що вони розкриють усі темні таємниці Піщаного...
 • Vіd avtora bestselera «Chervonij»
 • Najbіl'sh produktivnij pis'mennik Ukraїni
 • Laureat konkursu «Koronacіja slova» u rіznih nomіnacіjah Pіshhane — selishhe z poganoju slavoju. A vse tomu, shho v jogo okolicjah vzhe davno znikajut' ljudi, і najchastіshe — molodі. Odnogo razu polіcіja znahodit' tam samo tіlo 26-rіchnogo Єvgena. Ce shokuє Ol'gu, adzhe Єvgen buv hlopcem її don'ki Jani, z nim vona vtekla z domu. Ol'ga vіdchuvaє, shho don'ka v nebezpecі, ta polіcіja ne kvapit'sja shukati dіvchinu. Tomu Ol'ga zvertaєt'sja do kolishn'ogo pravoohoroncja Vadima Chotara. Jogo vzhe davno cіkavljat' divnі podії, shho vіdbuvajut'sja poblizu Pіshhanogo, osoblivo v zachinenomu staromu pansіonatі... Ol'ga і Vadim zaglibljujut'sja u poshuki Jani, ale htos' navmisne zbivaє їh zі slіdu. Toj, hto boїt'sja, shho voni rozkrijut' usі temnі taєmnicі Pіshhanogo...

 • Weitere Titel von diesem Autor
  Andrіj Kokotjuha

  Kundenbewertungen