img Leseprobe Leseprobe

Një Karol për Krishtlindje

A Christmas Carol, Albanian edition

Charles Dickens

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Belletristik / Horror

Beschreibung

Për Ebenezer Scrooge, i hidhur, i varfër, Krishtlindja është vetëm një ditë tjetër. Por gjithçka ndryshon kur fantazma e partnerit të tij të biznesit të vdekur duket, duke paralajmëruar Scrooge që të ndryshojë mënyrat e tij përpara se të jetë tepër vonë."Nëse do të kisha udhët e mia, çdo idiot që shkon me buzët e Gëzuar Krishtlindjes, do të zihet me budingun e tij dhe do të varroset me një kunj të spitalit në zemrën e tij. Gëzuar Krishtlindjet? Bah humbug! '

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Betrayals in Entrails
Arthur L'Strange
Cover Хранитель Бездны
Денис Бушлатов

Kundenbewertungen

Schlagwörter

historical, classics, science fiction, action, classic, horror, mystery, adventure