img Leseprobe Leseprobe

Vinterspire

Irene Lyster

EPUB
ca. 18,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Kil Lyster img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Etter å ha slukt krimbøker i mange år, ønsket forfatteren å skrive en historie uten mord, men som likevel har i seg både spenning, mysterier og skamfulle hemmeligheter.


I Vinterspire møter vi Thea som jobber nesten døgnet rundt mens hun drømmer om å flytte tilbake til barndommens øy i havgapet, langt unna Oslo, jobbpress og forventninger.


Sammen med sjefens nevø blir hun dratt inn i et økonomisk bedrageri med forgreninger til skatteparadiset Cayman Islands. Og selv om de er tiltrukket av hverandre, er det noe Thea ikke forteller om som truer det gryende kjærlighetsforholdet.


Handlingen er lagt til nåtidens urbane Oslo, men mye foregår også i Asker, i Aurskog-Høland og sør på Hvaler, nærmere bestemt på øya Herføl der Thea vokste opp.


Dette er forfatterens debutroman, inspirert av egne opplevelser.


Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

puzzle, belief, humor, fictitious invoices, selfdoubt, feel good, love, tax haven., hope, running from problems, Romance, jobbpressure, mystery