img Leseprobe Leseprobe

Listopadowy wieczór

Andrzej Kijowski

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Listopadowy wieczór (1972), tom traktujący o dekadzie przedpowstaniowej – o czasach bezpośrednio poprzedzających wybuch powstania listopadowego. Kijowski bardzo wyraźnie krytykował pokolenie "Współczesności", widząc w jego programie ideologicznym wyraz bezmyślności i mody na "literaturę odwetu". Przeciwko tej właśnie generacji, pozbawionej programu pozytywnego wymierzony jest "Listopadowy wieczór" i przedstawione w nim portrety spiskowców.  

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Atatürk Mason Muydu?
Hakan Yılmaz Çebi
Cover Arap Camii
P. Benedetto Palazzo
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Bez przewrotu
Juliusz Verne
Cover Sfinks lodowy
Juliusz Verne
Cover Wśród lodów
Wacław Sieroszewski
Cover Tajemnicza wyspa
Juliusz Verne
Cover Przymierze serc i inne nowele
Juliusz Kaden-Bandrowski
Cover Jutro
Andrzej Strug
Cover Dom parowy
Juliusz Verne
Cover Wilczek i Wilczkowa
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Czarownica
Eliza Orzeszkowa
Cover Dzieci ulicy
Janusz Korczak
Cover Hołota
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Roboty i prace
Józef Ignacy Kraszewski

Kundenbewertungen