img Leseprobe Leseprobe

Ostatni Mohikanin

James Fenimore Cooper

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Ostatni Mohikanin (ang. The Last of the Mohicans) – powieść przygodowo-historyczna autorstwa amerykańskiego pisarza Jamesa Fenimore’a Coopera opublikowana w roku 1826. Stanowi drugi, najbardziej znany tom z cyklu pt. Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka. W Polsce po raz pierwszy powieść została wydana w 1830 roku pod tytułem „Sokole Oko, czyli przyjaciel Delawarów”. Książka ma najbardziej zwarty wątek z całej serii. Wydarzenia rozgrywają się w połowie XVIII wieku na terenach brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej (Prowincja Nowy Jork) podczas wojny francusko-brytyjskiej.  

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Memories of 1918
kerry butters
Cover Physique et psychique de l’opium
(A. de Pouvourville) Nguyen Te Duc
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Bez przewrotu
Juliusz Verne
Cover Sfinks lodowy
Juliusz Verne

Kundenbewertungen