img Leseprobe Leseprobe

Tajemnicza wyspa

Juliusz Verne

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Po ucieczce z obozu pięcioro żołnierzy trafia na zaginioną w czasie wyspę będącą domem tajemniczego kapitana Nemo. Książka opowiada o czasach wojny secesyjnej w Ameryce – przedstawia kilkuletni pobyt grupki uciekinierów na małej, niezamieszkanej wyspie, nazwanej później przez rozbitków imieniem Abrahama Lincolna, w pobliżu drugiej małej i niezamieszkanej wysepki Tabor na Pacyfiku.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Memories of 1918
kerry butters
Cover Physique et psychique de l’opium
(A. de Pouvourville) Nguyen Te Duc
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Bez przewrotu
Juliusz Verne
Cover Sfinks lodowy
Juliusz Verne

Kundenbewertungen