img Leseprobe Leseprobe

Sfinks lodowy

Juliusz Verne

EPUB
2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Dwutomowa powieść przedstawia przygody Halbrana i jego załogi w poszukiwaniu odpowiedzi, co stało się z Pymem. Puste, odstraszające silnymi mrozami, pozbawione prawie wszelkiego życia, zarówno zwierzęcego jak roślinnego, daleko ku południowemu biegunowi wysunięte wyspy, nazwane przez kapitana Cooka „Wyspami Smutku" stały się dziwnym zbiegiem okoliczności, widownią osobliwych aż do nieprawdopodobieństwa wypadków.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover W szponach
Wacław Sieroszewski
Cover Rozbitki
Juliusz Verne
Cover Bez przewrotu
Juliusz Verne
Cover Wśród lodów
Wacław Sieroszewski
Cover Tajemnicza wyspa
Juliusz Verne
Cover Przymierze serc i inne nowele
Juliusz Kaden-Bandrowski
Cover Jutro
Andrzej Strug
Cover Dom parowy
Juliusz Verne
Cover Wilczek i Wilczkowa
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Czarownica
Eliza Orzeszkowa
Cover Dzieci ulicy
Janusz Korczak
Cover Hołota
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Roboty i prace
Józef Ignacy Kraszewski
Cover Na bruku
Klemens Junosza
Cover Zbrodnia
Antoni Lange
Cover Ostatni Mohikanin
James Fenimore Cooper
Cover Listopadowy wieczór
Andrzej Kijowski

Kundenbewertungen