img Leseprobe Leseprobe

Sfinks lodowy

Juliusz Verne

EPUB
2,49
iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Dwutomowa powieść przedstawia przygody Halbrana i jego załogi w poszukiwaniu odpowiedzi, co stało się z Pymem. Puste, odstraszające silnymi mrozami, pozbawione prawie wszelkiego życia, zarówno zwierzęcego jak roślinnego, daleko ku południowemu biegunowi wysunięte wyspy, nazwane przez kapitana Cooka „Wyspami Smutku" stały się dziwnym zbiegiem okoliczności, widownią osobliwych aż do nieprawdopodobieństwa wypadków.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Memories of 1918
kerry butters
Cover Physique et psychique de l’opium
(A. de Pouvourville) Nguyen Te Duc
Cover When The West Was Tennessee
WILLIAM ANTHONY LANDRY
Cover Łańcuchy
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 1
Wacław Sieroszewski
Cover Dalaj-Lama. Część 2
Wacław Sieroszewski

Kundenbewertungen