img Leseprobe Leseprobe

Za moje krzywdy

Ewa Lenarczyk

EPUB
6,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Wydawnictwo Psychoskok img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Na polskim Wybrzeżu dochodzi do serii wstrząsających morderstw. Ofiarami padają przeciętni, niewyróżniający się z tłumu obywatele. Prowadzone śledztwo wykaże jednak, że każdy z zamordowanych był seksualnym dewiantem. Wyjawienie obrzydliwych, ekstremalnych upodobań denatów, będziesz szokiem dla ich rodzin. W tej sytuacji przed trudnym zadaniem znajdą się również śledczy z gdyńskiej dochodzeniówki. Czyżby ktoś wyrównywał rachunki?

Mocny kryminał z elementem romansu. Opisana historia prowadzi szlakiem najciemniejszych stron ludzkiego umysłu. Motyw przewodni to chęć zemsty za krzywdy doznane w przeszłości.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Depraved Angel
Viscount Evelyn Bayliss
Cover Лес теней
Франк Тилье
Cover Простая правда
Джоди Пиколт
Cover The Old Success
Martha Grimes
Cover Девушка в лабиринте
Донато Карризи
Cover Beutezug
Sarah L. R. Schneiter
Cover Защищая Джейкоба
Уильям Лэндей
Cover Черный лед
Майкл Коннелли
Cover Drohende Schatten
Roland Böhme
Cover Хозяйка лабиринта
Кейт Аткинсон
Cover Цепь
Эдриан Маккинти
Cover Черное эхо
Майкл Коннелли
Cover Murder Chain
Ginger Conner
Cover Hvem slukkede lyset?
Bøje Aagaard Kristensen
Cover Eine Tote im Fluss
Wolfgang Breuer
Cover Den retmæssige arving
Bøje Aagaard Kristensen

Kundenbewertungen