img Leseprobe Leseprobe

Karmiczny dług

Elżbieta Walczak

EPUB
5,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

self-publishing img Link Publisher

Belletristik / Gemischte Anthologien

Beschreibung

Tajemnica, którą nosi w sobie Alicja przez kilka wcieleń, uzewnętrznia się w tym życiu. W buddyjskim klasztorze odkrywa, że została kiedyś zamordowana przez Czarka, któremu dziś ułatwiła karierę w świecie modelingu. Czarek doprowadza do próby samobójczej Jakuba, syna Alicji. Demony z przeszłości wróciły. Alicja podświadomie pracuje na to, żeby przyciągnąć do swojego życia ludzi i zdarzenia, które pomogą jej spłacić karmiczny dług. „Najgłębsze warstwy podświadomości kryją nieskończoną mądrość,nieskończoną moc. Owe psychiczne moce naprawdę istnieją.Siły to wprawdzie niewidzialne, ale przemożne. Twoja własnapodświadomość daje rozwiązania każdego problemu i kryjeprzyczynę każdego skutku”. Josef Marphy „Potęga podświadomości”.Powieść  jest finalistką konkursu Debiut Literacki Roku 2015.

Weitere Titel von diesem Autor
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Elżbieta Walczak
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen