En sømand går i land

Nikolai Møller

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

Den unge Jens Hansen har en drøm: Han vil til søs, blive matros og tjene store penge! Da han en dejlig eftermiddag sidder ved Nyhavn og surmuler over, at det nok ikke kommer til at ske, bliver han råbt an af en af havnens originaler, der bliver kaldt kaptajn Søbjørn. Kaptajnen beder Jens om at binde sin båd fast og stikker ham en femogtyveøre som tak. Jens har hørt, at kaptajn Søbjørn engang har sejlet verdenshavene tynde som kaptajn på enorme skibe, og at han stadig har en del penge på kistebunden. Jens øjner en mulighed for at komme til søs alligevel – hvis bare han kan gøre sig gode venner med søbjørnen. "En sømand går i land" er udgivet i 1940‘erne og skal læses i denne historiske kontekst. Udtalelser og sprogbrug repræsenterer ikke nødvendigvis forlagets holdninger. Niels Meyn (1891-1957) var en dansk forfatter og journalist, der igennem sin karriere skrev under hele 39 forskellige pseudonymer (heriblandt under navnet Gustav Harder, mens det mest kendte og anvendte var Charles Bristol). Han skrev over 300 værker i forskellige genrer lige fra børnebøger over krimier til dyrebøger. Meyn debuterede i 1911 med bogen "Med luftskib til Mars", som han skrev sammen med August Kingsley.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover De tovervalk 3-4
Peter Gotthardt
Cover De tovervalk 1-2
Peter Gotthardt
Cover Ronin 1-5
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 1-6
Line Kyed Knudsen
Cover Ronin 1-2
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 3-4
Line Kyed Knudsen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1940'erne, Sømand, matros, spænding, Danmark, sejlads