Sofia og røverne fra Rold 2

Sigrid Thomsen

EPUB
ca. 8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

Anden del af fortællingen om Sofia fra gården ved Rold Skov. Julen nærmer sig, og der er mange ting, der skal forberedes op til højtiden. Og så møder Sofia også røverne, der holder til i den store skov. Inspireret af sin egen mor, Sofia, fortæller Sigrid Thomsen om livet på gården i slutningen af 1800-tallet. Her var altid nok at gøre, og der blev ikke gjort forskel på folk. Høj som lav hjalp hinanden med arbejdet, og sammen fik man hverdagen til at fungere. Sigrid Thomsen (1906-1994) er forfatter til en række børne- og ungdomsbøger. Hun blev født i USA af danske forældre. Familien rejste til Sydafrika, hvor Sigrid Thomsen voksede op, og bosatte sig endelig i Danmark i 1917. Hun debuterede i 1949 med "Martin i Syd-Afrika", som trækker på mange af hendes barndoms oplevelser.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Hemmeligheden
Hans-Eric Hellberg
Cover Tre Bounty
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Ohuhue
Emma Kraft
Cover Martin finder guld
Sigrid Thomsen
Cover Frisk mod
Niels K. Kristensen
Cover Alle tiders nisse
Martin Miehe-Renard
Cover Tryllehatten
Hans-Eric Hellberg
Cover Jonas  hævn
Hans-Eric Hellberg
Cover Rasmus ved fronten
Niels K. Kristensen
Cover Frederiks "fede" ferie
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Rasmus ved Dybbøl
Niels K. Kristensen
Cover Onkel Knud på feriebesøg
Niels K. Kristensen
Cover Nubin
Ole E. Christiansen
Cover Mig og Mozart
Nis Boesdal
Cover Nubins rejse til Midian
Ole E. Christiansen
Cover Et kys i mørke
Eiler Jensen
Cover Rasmus i kamp
Niels K. Kristensen
Cover Her kommer Petter
Hans Peterson
Cover Password Manitoba
Martin Petersen
Schlagwörter

Danmark, 1890'erne, Landboliv, Rold Skov