Røgter-Jakob. En fattig landsbydrengs historie

Niels K. Kristensen

EPUB
ca. 8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

Da den fattige bondedreng Jakob mister begge sine forældre, må han en tid flakke om på landevejene, indtil sognet kan anbringe ham hos en plejefamilie. Det bliver et hårdt liv for Jakob, men til sidst sejrer retfærdighed og forståelse heldigvis over menneskelig ondskab og uvidenhed. Niels K. Kristensen (1859-1924) arbejdede i mange år som skolelærer og bidrog i den forbindelse med artikler og informationer til diverse håndbøger og tidsskrifter inden for lærerfaget. I 1899 debuterede han som forfatter med børnebogen "En dreng fra `64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om den unge dreng Rasmus og hans oplevelser i krigsårene 1848-1850.

Weitere Titel von diesem Autor
Niels K. Kristensen
Niels K. Kristensen
Niels K. Kristensen
Niels K. Kristensen
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Hemmeligheden
Hans-Eric Hellberg
Cover Tre Bounty
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Ohuhue
Emma Kraft
Cover Martin finder guld
Sigrid Thomsen
Cover Frisk mod
Niels K. Kristensen
Cover Alle tiders nisse
Martin Miehe-Renard
Cover Tryllehatten
Hans-Eric Hellberg
Cover Jonas  hævn
Hans-Eric Hellberg
Cover Rasmus ved fronten
Niels K. Kristensen
Cover Frederiks "fede" ferie
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Rasmus ved Dybbøl
Niels K. Kristensen
Cover Onkel Knud på feriebesøg
Niels K. Kristensen
Cover Nubin
Ole E. Christiansen
Cover Mig og Mozart
Nis Boesdal
Cover Nubins rejse til Midian
Ole E. Christiansen
Cover Et kys i mørke
Eiler Jensen
Cover Rasmus i kamp
Niels K. Kristensen
Cover Her kommer Petter
Hans Peterson
Cover Password Manitoba
Martin Petersen
Schlagwörter

Plejefamilier, Børn, Fattigdom