Stormtrupp Edelweiss

Leo Kessler

EPUB
ca. 6,94
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Beschreibung

"Vilken grandios tanke ... att erövra naturen ... Som att bestiga en bergstopp, vilken ännu inte är besegrad. Vilken symbol – naturen själv underkastar sig nationalsocialismen."Våren 1942 söker Adolf Hitler efter en symbol som kan bli en triumf för den stortyska armén. Elbrus, ett av Rysslands högsta berg, ska erövras, och överste Stürmer och Stormtrupp Edelweiss får hedersuppdraget. Men det är inte ett helt enkelt uppdrag. De kommer behöva hålla ena ögat på toppen av berget, och andra bakåt. Annars finns det risk att de blir attackerade i ryggen av ryssar som gömmer sig bland klippskrevorna...-

Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen