Mig og Mozart

Nis Boesdal

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

"Jeg slog over på det lange lys. Kørte lidt op i vejkanten, så lygterne fangede huset. Der var sne på træernes grene. Og det røg stadig svagt op af skorstenen fra de bjælkestumper, jeg havde fyret med til middag. Hun lænede sig frem. – Det er en drøm, ikke? – Jo. Men den trænger til at blive malet! Hun knugede min højre hånd ind til sig. – Hvis er huset? – Mit. Og bankens... – Har du købt det? – Ja.. Da hun sugede kraftigt på cigaretten, så jeg, at hendes øjne var blanke i det røde mørke. – Må jeg bo hos dig? – Ja. – Du kender mig overhovedet ikke...? – Nej. Har du noget, der ikke kan være bag i bilen? Hun vendte sig om og kiggede. Så nikkede hun. – Et hvidt flygel. – Mozart? Hun sagde ikke noget. Motoren hulkede svagt, den brød sig ikke om tomgang. – Måske bliver jeg sindssyg, sagde hun stille. Tingene kan ikke... ske på den måde..." Nis Boesdals kærlighedshistorie "Mig og Mozart" starter med, at Judiths hund bider Rasmus i benet kort før studentereksamen. Det bliver begyndelsen på en heftig affære, der bliver mere og mere intens, efterhånden som det går op for Rasmus, at Judith på ingen måde er som andre piger. Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover De tovervalk 3-4
Peter Gotthardt
Cover De tovervalk 1-2
Peter Gotthardt
Cover Ronin 1-5
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 1-6
Line Kyed Knudsen
Cover Ronin 1-2
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 3-4
Line Kyed Knudsen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

ungdom, Danmark, 1990'erne, forhold, Kærlighed