Hemmeligheden

Hans-Eric Hellberg

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

"Pludselig blev Søren bange. Først forstod han ikke hvorfor. Alligevel trak han sig instinktivt tilbage fra huset. Det var som selve huset truede ham... Så så han, hvad det var, der havde forskrækket ham. Ud af skorstenen vældede tyk, sort røg – på en steghed julidag..." Mik, Søren og Annika har altid øjnene åbne. Derfor fatter de hurtigt mistanke om, at der foregår noget lusket i det gamle hus, da den nye ejer flytter ind. Først forsvinder katten, og så finder børnene en forkullet kuffert med ordene ROS LA LPAR på. Hvorfor skulle den brændes? Hvad havde der været i den? Hans-Eric Hellberg (f. 1927) er en svensk forfatter, der har skrevet en lang række børnebøger, hvoraf mange er oversat til dansk. Hellberg har sat sig som mål at skrive børnebøger, han selv ville have læst, da han var barn. Bøger der handler om rigtige børn, der hverken er modige eller jagter forbryder. De er børn, der står imellem barndommen og voksenlivet, og Hellberg formår at beskrive deres tanker og følelser om livet, døden, kærligheden, venskaberne og ensomheden, så karaktererne bliver levende for læseren.

Weitere Titel von diesem Autor
Hans-Eric Hellberg
Hans-Eric Hellberg
Hans-Eric Hellberg
Hans-Eric Hellberg
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover De tovervalk 3-4
Peter Gotthardt
Cover De tovervalk 1-2
Peter Gotthardt
Cover Ronin 1-5
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 1-6
Line Kyed Knudsen
Cover Ronin 1-2
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 3-4
Line Kyed Knudsen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

opklaring, Spænding, Sverige, 1970'erne, børn