Tre Bounty

Jørgen Munck Rasmussen

EPUB
ca. 8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

Rasmus på 10 og Søren på 13 glæder sig til, de får besøg af deres smarte kusine Helle fra København. Der har det nemlig med at ske ting og sager, når Helle kommer på besøg. Som sidste gang, da de byggede en måneraket af et paphylster til plakater, som endte med at styrte ind i lærer Jensens bil. Og denne gang finder Helle på noget endnu vildere! Jørgen Munck Rasmussen, født 1949, lærer og produktiv dansk forfatter til især historiske romaner. Hans store interesse er det antikke Rom og middelalderen, og han har da også flere studieophold i Italien bag sig, men det nordiske islæt i romanerne fornægter sig ikke. Han har skrevet drama, egnsspil, revykomedier og revysange – blandt andet til Holbergteatret. Jørgen Munck Rasmussen er dybt engageret i samfundsdebatten og har forfattet en række samfundskritiske indlæg i landets aviser, blandt andet "Børn er livets mening", "Den lille terrorist" og "Der var så dejligt ude på landet."

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Vel er jeg ej
Karen Videbæk
Cover Nubin i De dømtes by
Ole E. Christiansen
Cover For din egen skyld
Jørgen Hartung Nielsen
Cover Nubin
Ole E. Christiansen
Cover Mælkedrengen
Niels K. Kristensen
Cover Tænk dig om Gitte!
Karen Videbæk
Cover To julehistorier
Niels K. Kristensen
Cover Tårnguldet
Bent Rasmussen
Cover Tapre Hans
Nils Schou
Cover Skatten på Kraterøen
Peter Jerndorff-Jessen
Cover Hemmeligheden
Hans-Eric Hellberg
Cover Ohuhue
Emma Kraft
Cover Martin finder guld
Sigrid Thomsen
Cover Frisk mod
Niels K. Kristensen
Schlagwörter

familie, Spænding, leg, 1980'erne, Danmark