Jasper, hankatten og det skaldede genfærd

Bent Rasmussen

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

"Jasper gemmer sig i klyngen under kastanjetræet, men lidt efter lidt puffer de ham frem i forreste række. Spytter ham ud som en kirsebærsten. Han lusker over til far, der står ved trappen og tørrer sved og støv væk fra panden. Jasper borer sit hoved ind i hans snavsede trøje, og far stryger ham hen over håret. Omme i haven og lysthuset leger de små, mens frøken Laursen står og lurer ved gavlen, så hun kan følge udviklingen." Jasper har ikke altid lige let ved at skelne virkelighed fra fantasi og det gode fra det onde. Er hans lærer for eksempel en engel? Og er præstens søn Mourids noget, som Fanden har skabt? Da han møder katten Prust og de skaldede genfærd Innocens, bliver Jasper endnu mere forvirret... Bent Rasmussen er født i Silkeborg i 1934 og har hovedsageligt skrevet romaner for børn og unge. Han har skrevet børne- og ungdomsbøger siden 1966, foruden teaterstykker og manuskripter til radio og TV. Bent Rasmussen har skrevet for flere aldersgrupper, og det er blevet til så mange, at vi ikke kan omtale alle. F.eks. er bøgerne for begynderlæsere ikke med. Sproglig fantasi har Bent Rasmussen selv til overflod. Han er noget af en ordkunstner og leverer det ene rammende ordbillede efter det andet. Sprog, opbygning og indhold er en helhed, og han kan skabe en stemning, så alle sanser tages i brug, og servere replikker, så det fyger om ørerne.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover De tovervalk 3-4
Peter Gotthardt
Cover De tovervalk 1-2
Peter Gotthardt
Cover Ronin 1-5
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 1-6
Line Kyed Knudsen
Cover Ronin 1-2
Jesper Nicolaj Christiansen
Cover K van Klara 3-4
Line Kyed Knudsen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1980'erne, Danmark, gys, Fantasi, familie