Min bananløse barndom. Barn i en provinsby 1939-46

Bent Rasmussen

EPUB
ca. 8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

Historie om et barn fra Silkeborg, der fortæller om sine oplevelser under anden verdenskrig i årene 1939-46. Det er historien om, hvordan krigen påvirkede det lille samfund, om varemangel, kolde vintre og arbejdsløshed, men det er samtidig historien om ubekymrede sommerferier, venskab og familie. Bent Rasmussen (f. 1934), dansk forfatter. Rasmussen er primært kendt for sine børne- og ungdomsbøger. Han fik sin litterære debut i 1966 med bogen "Alt kan gro" og har siden udgivet over 40 bøger. I løbet af sin mangeårige forfatterkarriere har Bent Rasmussen blandt andet vundet Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris (1978), Gyldendals Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere (1984), Kulturministeriets Børnebogspris (1988) og BMF‘s Børnebogspris (1994).

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Hemmeligheden
Hans-Eric Hellberg
Cover Tre Bounty
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Ohuhue
Emma Kraft
Cover Martin finder guld
Sigrid Thomsen
Cover Frisk mod
Niels K. Kristensen
Cover Alle tiders nisse
Martin Miehe-Renard
Cover Tryllehatten
Hans-Eric Hellberg
Cover Jonas  hævn
Hans-Eric Hellberg
Cover Rasmus ved fronten
Niels K. Kristensen
Cover Frederiks "fede" ferie
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Rasmus ved Dybbøl
Niels K. Kristensen
Cover Onkel Knud på feriebesøg
Niels K. Kristensen
Cover Nubin
Ole E. Christiansen
Cover Mig og Mozart
Nis Boesdal
Cover Nubins rejse til Midian
Ole E. Christiansen
Cover Et kys i mørke
Eiler Jensen
Cover Rasmus i kamp
Niels K. Kristensen
Cover Her kommer Petter
Hans Peterson
Cover Password Manitoba
Martin Petersen
Schlagwörter

venskab, familie, anden verdenskrig, børnebog, Tyskland, krig, Danmark, Silkeborg