Måske bliver du gammel. En protestbog

Herdis Møllehave

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Sozialwissenschaften allgemein

Beschreibung

"Jeg er bange for at blive gammel. Jeg er ikke ene om denne angst. Jeg er forarget over den diskriminerende måde ældre og gamle mennesker behandles på. Jeg vil ikke behandles på samme måde. Jeg er oprørt og forundret over, at en så stor gruppe ældre borgere finder sig i denne nedladende behandling." Titlen på Herdis Møllehaves bog "Måske bliver du gammel" kan lyde som en trussel. En trussel om, at du måske selv en dag vil lide under den negligeren og ligegyldighed, som det ungdomsforherligende samfund udsætter de ældre medborgere for. Bogen er et opråb til unge såvel som gamle om ikke at finde sig i den uretfærdige behandling, som vi alle før eller siden risikerer at komme ud for – hvis vi altså bliver gamle. Herdis Møllehave (f. 1936-2001) var en dansk socialrådgiver og forfatter. Hun skrev en lang række fagbøger og romaner baseret på sine erfaringer som socialrådgiver. I 1977 debuterede hun som romanforfatter med "Le", som senere blev efterfulgt af "Lene" og "Helene". Herdis Møllehave var frem til sin død gift med præst og forfatter Johannes Møllehave.

Weitere Titel von diesem Autor
Herdis Møllehave
Herdis Møllehave

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Alderdom, samfund, social uretfærdighed, debat, 1980'erne