Danse, danse, dukke min

Mari-Jane Skovgaard

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Sprach- und Literaturwissenschaft

Beschreibung

"læs mig langsomt læs mig stille le ikke af mig prøv at forstå hvad jeg fortæller bliv ikke vred men tag mig varsomt i dine hænder og kæl for mig tab mig ikke på gulvet jeg har så let ved at gå itu kast mig ikke bort" Kvindeundertrykkelse kan komme udefra såvel som indefra. Mari-Jane Skovgaards digte handler om kvindeundertrykkelse i dens forskellige former. "Danse, danse, dukke min" handler om, hvordan undertrykkelsen kan følge med, når man tror, de snærende bånd er brudt én gang for alle. Den beskriver den indre kamp for at bevare kvinden i sig selv og om kvindens splittelse mellem børnene og sin egen personlige frigørelse. Mari-Jane Skovgaard (f. 1947) er en dansk forfatter og digter. Hun er uddannet cand.jur. og har blandt andet udgivet digtsamlingen "Danse, danse, dukke min" om kvindeundertrykkelse.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Digte
N.F.S. Grundtvig
Cover Skyggen
Finn Methling
Cover Ninon
Henrik Hertz
Cover Kollision
Kim Fupz Aakeson
Cover Abailard og Héloïse
Sophus Michaëlis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

1970'erne, Digte, samfund, kvinderoller, kvindeundertrykkelse, Danmark