Besættelsestiden som Storm P. oplevede den

Poul Carit Andersen

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Kunst

Beschreibung

De fem forbandede år kalder man besættelsestiden mellem 1940 og 1945. Tiderne var hårde i Danmark med rationering, restriktioner og mørklægning i både bogstavelig og overført betydning. Storm P. var en af de danske kunstnere, der var med til at holde modet oppe hos den undertrykte befolkning. Han besad en enestående evne til at skildre dagligdagen under besættelsen på en måde, så danskerne forstod de vigtige pointer og vittigheder, der gik hen over hovedet på tyskerne. Poul Carit Andersen bringer en lang række af Storm P‘ bedste tegninger og vittigheder fra og om besættelsen. De er ledsaget af Poul Carit Andersens egne tekster, der sætter Storm P‘ værker i det rette historiske perspektiv, så man forstår dem til fulde. Poul Carit Andersen (1910-1982) var en dansk forfatter og forlægger. Han debuterede som forfatter i 1933 med bogen "Små træk af den classenske legatskole historie" og stiftede i 1940 Carit Andersens Forlag, som udgav en lang række bøger om kulturhistorie og humaniora samt skønlitteratur. Poul Carit Andersen var en flittig forfatter hele livet igennem og udgav over ti bøger hovedsageligt om litteraturhistorie.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Forspillet
Svend Borberg
Cover Creativity
Darren Henley
Cover Lettering
Graily Hewitt

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Danmark, besættelsen, anden verdenskrig, vittighedstegninger, 1940'erne, Storm P.