Da Guinea var dansk. Wulff Joseph Wulffs breve og dagbogsoptegnelser fra Guldkysten. 1836-1942

Carl Behrens, Wulff Joseph Wulff

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Belletristik / Romanhafte Biographien

Beschreibung

"I forårsmånederne 1843 ventedes med utålmodighed i en familie i København husmoderens broder hjem på et besøg fra hans 6-årige ophold i den danske koloni på Guldkysten i Afrika. I stedet for ham selv kom meddelelsen om hans bratte død af klimatfeber. Hans navn var Wulff Joseph Wulff, søsteren var Henriette eller Jette Behrens, født Wulff, gift med vekselmægler J.W. Behrens. Hun glemte aldrig det rystende indtryk af dette budskab, der ligesom blev indledningen til en række sorger, der i de følgende år styrtede ind over familien: hendes forældres død, hendes mands død. Og en af hendes sønner, min nu afdøde fader, fortalte mig allerede tidlig om denne onkel og hans tragiske skæbne, til hvilken de efterfølgende breve bringer enkelte bidrag." Carl Behrens har samlet en lang række breve fra sin grandonkel Wulff Joseph Wulff, som til sammen fortæller om dennes ulykkelige skæbne. Samtidig udgør brevene en enestående øjenvidneberetning fra den danske kolonitid. Carl Johan Behrens (1867-1946) var en dansk forfatter og journalist, der blandt andet var dansk repræsentant for det svenske tidsskrift Ord och Bild. Carl Behrens var også kendt som en vigtig litteratur- og kulturhistoriker, og han har blandt andet udgivet bøger om de tyske digtere Christian Dietrich Grabbe og Friedrich Hebbel samt den danske skuespiller Emil Poulsen.

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Breve, Danmark, 1800-tallet, familie, Guinea, kolonitiden