Molboernes vise gerninger

Arthur Christensen

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

I årenes løb er der blevet fortalt så mange anekdoter og vittigheder om molboerne, at ordet molbohistorier er blevet en del af det danske sprog. Arthur Christensen har samlet et væld af historier om de danskere, der er angiveligt er mere fjollede og enfoldige end resten af den danske befolkning. Han fortæller samtidig, at mange andre folkeslag har deres egen version af molboerne. Vi møder dem helt tilbage i det gamle Grækenland, hvor man yndede at fortælle pinlige historier om abderiterne. Arthur Christensen (1875-1945) var en dansk forfatter, journalist og professor i iransk filologi. I løbet af sit liv foretog Arthur Christensen flere rejser til den islamiske orient, hvor han studerede kultur, talesprog og folkepsykologi. Mange af Arthur Christensens bøger er blevet oversat til fremmedsprog, og han anses som en af Danmarks største forskere inden for den islamiske orientalisme.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Humor, vittigheder, molbohistorier, Danmark