Den, der elsker mest

Ellen Drachmann

EPUB
8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Belletristik / Romanhafte Biographien

Beschreibung

Ellen Sofie Drachmann skrev dagbog fra hun var 16 år gammel og frem til 9. april 1945. Da var hun tæt på de 80. Hendes dagbogsoptegnelser giver et enestående indblik i livet for en kvinde fra det bedre borgerskab fra slutningen af 1800-tallet og til midten af 1900-tallet. Ellen Drachmann skriver blandt andet om forelskelser, utroskab, børneopdragelse, kønsrollemønstre, arbejdsliv, sygdomsbehandling og husholdningsproblemer. Men hendes dagbøger fortæller også historien om den sindslidende datter Bodild, som er så hjerteskærende, at man måtte ønske, det blot var fiktion ... Ellen Sofie Drachmann, f. Bentzon (1866-1948) var en dansk kvinde fra Københavns bedre borgerskab. Hun var gift med Anders Bjørn Drachmann, halvbror til Holger Drachmann, mor til syv, og så skrev hun dagbog det meste af sit voksne liv.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Ellen Drachmann, 1880-1950, Dagbøger, Danmark, København